Naambord

Baller.nl

de geschiedenis van de familie Baller in Nederland

Juul (1955) heeft al langer contact met Uwe Schaper(1946) en zijn vader Willy(1919) in Duitsland. Willy (Wilhelm) is een zoon van Emma Sophie Johanne Baller(1892). Zij hebben veel familiegegevens en vooral achtergrond informatie kunnen verstrekken. Hier vindt U een verhaal over de duitse periode van J.F.W. Baller (1859).

Hij is op 27 maart 1859 gedoopt en heeft op Palmpasen, 6 april 1873, in de kerk van de Heilige Benedictus in Quedlinburg het Heilig Vormsel ontvangen.
In 1877 was hij nog leerling blikslager en woonde in Quedlinburg in het huis met Nr. 436.
Op 26-10-1877 heeft hij 21 Pfennig gemeentebelasting betaald. Op 08-1-1877 werd Juul ingeschreven in het vreemdelingenregister van de stad Amsterdam. Volgens het onderzoek van Uwe Schaper zou Juul in 1879 in de Schulstraße 13 in Quedlinburg wonen. Deze straat ligt in de binnenstad, het huis staat daar nog steeds. Mogelijk is Juul kort teruggeweest in Quidlinburg. In Amsterdam is de volgende registatie in het vreemdelingen register in 1880 

Op 1 april 1879 heeft hij van de Districtsraad een oproep gekregen om zich op 23 april 1879 's morgens om 7 uur in het slot Quedlinburg te melden voor een dienstplichtkeuring. De keuring betekende een medisch onderzoek of de dienstplichtige gezond en geschikt was voor de Militaire Dienst. Volgens de toenmalig geldende Wet op het Rijksleger van 2 mei 1874 moesten de dienstplichtigen bij de keuring ook een lot trekken (§ 13 van genoemde wet), wie een lot met een laag nummer trok moest in dienst. Iemand die een lot met een hoog nummer trok, werd vrijgesteld. Hij was dan wel verplicht de volgende 2 jaren af te wachten of bij voorbeeld de opvolgende jaargangen 1860 en 1861 groot genoeg waren om de behoefte aan soldaten te dekken. Als dat wel het geval was dan was hij definitief vrijgesteld. Deze methode was al eerder in Pruisen in gebruik. Uit die tijd stamt het duitse spreekwoord: "Er hat ein schweres Los gezogen".(......)

Ik denk dat J.F.W. Baller een gelukkige hand had met lootjes trekken en een hoog nummer kreeg en dus niet in Dienst hoefde te gaan. Ik vermoed wel dat hij de 2 jaren erna zijn dienstplicht in de gaten heeft gehouden. Dat blijkt uit een aan hem gericht schrijven van de Districtsraad van 11-03-1881. Volgens die brief had J.F.W. bij de Districtsraad geïnformeerd naar zijn lotnummer. Het antwoord van de Districtsraad (tegenwoordig het duitse Bureau voor Werving en Vrijstelling) luidde:

"Als bijlage treft U hierbij aan het duplicaat van het door U op 21 februari 1881 aangevraagde Vrijstellingsbewijs en wij verzoeken U voor deze verstrekking de leges van 50 Pfennig portvrij naar het duitse Bureau te sturen."

De oorspronkelijke Duitse tekst
Met dank aan Uwe Schaper

 

­